Imprimă această pagină

Politia Fitosanitara

ORDIN nr. 1898 din 20 august 2015 privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Fitosanitare

Văzând Referatul de aprobare nr. 1.166/F din 7 august 2015 al Autorităţii Naţionale Fitosanitare, având în vedere prevederile:

-    art. 5 din Legea nr. 139/2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările ulterioare;
-    art. 5 alin. (1) lit. g) şi art. 8 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2015 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Fitosanitare;
-    art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
-    art. 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi silvicultură, aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/1995, cu modificările şi completările ulterioare;
-    art. 3 alin. (4) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.230/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de abrogare a Directivelor 79/117/CEE şi 91/414/CEE ale Consiliului;
-    art. 37 din Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare;
-    art. 16 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României, aprobată prin Legea nr. 63/2013;
-    art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1
Se aprobă organizarea şi funcţionarea Poliţiei Fitosanitare.

Art. 2
Autoritatea Naţională Fitosanitară organizează şi coordonează activitatea Poliţiei Fitosanitare.

Art. 3
(1) Poliţia Fitosanitară este alcătuită din personalul specializat al Autorităţii Naţionale Fitosanitare, împuternicit să efectueze controale, să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni conform legislaţiei în vigoare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Personalul împuternicit din cadrul Laboratorului naţional fitosanitar şi Direcţiei fitosanitare, cu excepţia oficiilor fitosanitare judeţene, exercită atribuţii de Poliţie Fitosanitară pe întreg teritoriul României.
(3) Personalul din cadrul oficiilor fitosanitare judeţene exercită atribuţii de Poliţie Fitosanitară numai în judeţele, respectiv punctele de trecere a frontierei de stat, după caz, pe raza cărora îşi desfăşoară activitatea.

Art. 4
(1) Pentru contravenţiile constatate, personalul Poliţiei Fitosanitare, împuternicit conform art. 3 alin. (2) şi (3), aplică sancţiuni conform legislaţiei în vigoare şi, după caz, sesizează organele de urmărire penală.
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5
Controlul persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară activităţi cu produse de protecţie a plantelor ori cu plante, produse vegetale şi alte obiecte conexe se face de către personalul împuternicit conform art. 3, în baza unei legitimaţii de poliţie fitosanitară emise de Autoritatea Naţională Fitosanitară.

Art. 6
(1) Legitimaţiile prevăzute la art. 5 se achiziţionează de către Autoritatea Naţională Fitosanitară cu respectarea legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice şi se distribuie personalului împuternicit, conform prezentului ordin.
(2) Legitimaţia directorului general al Autorităţii Naţionale Fitosanitare este semnată de către ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi are o valabilitate de 5 ani.
(3) Legitimaţiile pentru director general adjunct, director şi personalul împuternicit din cadrul Laboratorului Naţional Fitosanitar, Direcţiei fitosanitare şi oficiilor fitosanitare judeţene sunt semnate de către directorul general al Autorităţii Naţionale Fitosanitare şi se vizează o dată la 2 ani.

Art. 7
Autovehiculele din dotarea Autorităţii Naţionale Fitosanitare destinate activităţii de poliţie fitosanitară vor avea aplicat vizibil pe parbriz un ecuson cu înscrisul "POLIŢIA FITOSANITARĂ".

Art. 8
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 38/2009 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Fitosanitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din data de 26 februarie 2009.

Art. 9
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Dumitru Daniel Botănoiu,
secretar de stat

ANEXĂ:
Personalul din cadrul Autorităţii Naţionale Fitosanitare împuternicit să efectueze controale, să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni
1.    Director general
2.    Director general adjunct
3.    Director
4.    Şef-serviciu
5.    Şef-birou
6.    Coordonatori ai oficiilor fitosanitare judeţene
7.    Consilieri cu o vechime de minimum 3 ani în domeniul fitosanitar Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 651 din data de 27 august 2015

--- --- Ordinul 1898/2015, M.Of. 651 din 27-aug-2015