Bovine

RAPORT TEHNIC - OPERATIV privind efectivele de bovine la data de 30 iunie 2017 (xlsx, 35 KB)

RAPORT TEHNIC - OPERATIV privind producţiile la bovine la data de 30 iunie 2017 (xlsx, 39 KB)

A. CARNE BOVINĂ

IMPORTANŢĂ

 • Creşterea bovinelor este o activitate tradiţională a populaţiei din zona rurală şi în special din zona montană.
 • Diversitatea producţiilor pe care le realizează, consumul redus de energie şi natura furajelor pe care le valorifică, conferă creşterii şi exploatării bovinelor caracterul unei activităţi durabile şi de perspectivă.
 • Există posibilitatea realizării de producţii pentru acoperirea necesarului intern şi de export de carne de bovine, care să aducă venituri mari producătorilor.
 • Sursă pentru schimburile comerciale.
 • Asigură stabilitatea forţei de muncă în zona rurală şi montană.

DINAMICA EFECTIVELOR ŞI A PRODUCŢIEI DE CARNE
ÎN PERIOADA 2001-2013

SPECIFICARE

UM

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Efective totale de bovine

mii cap.

2.800

2.878

2.897

2801

2862

2934

2819

2684

2512

1.985

2.130

2164

2197

Producţia totala de carne de vită în viu

mii tone

295

319

378

391

383

318

333

306

264

205

289,3

198,5

232,6

Greutatea medie la sacrificare

kg/cap

208

258

321

328

333

275

280

285

287

264

333

332

327

OBIECTIVE URMĂRITE

 • Creşterea greutăţii de tăiere va determina randament ridicat de carne în carcasă.
 • Integrarea activităţii de ameliorare a efectivelor de bovine la normele şi standardele UE.
 • Promovarea activităţii de ameliorare a efectivelor de bovine în direcţia măririi şi îmbunătăţirii producţiei de carne.
 • Susţinerea financiară a organizării exploataţiilor în asociaţii, în vederea reprezentării intereselor în relaţie cu furnizorii de imputuri şi beneficiari ai produselor realizate.
 • Asigurarea unor venituri proprii prin valorificarea producţiei marfă la export.
 • Asigurarea condiţiilor necesare exteriorizării potenţialului de producţie al animalului.
 • Stimularea creşterii efectivelor în zonele montane care prezintă oportunităţi în creşterea taurinelor.

PROGRAM PENTRU SUSŢINEREA CĂRNII DE VITĂ ŞI VIŢEL

 • Stimularea organizării exploataţiilor în asociaţii, în vederea reprezentării intereselor în relaţiile cu furnizorii de imputuri şi beneficiarii produselor finite.
 • Stimularea organizării de exploataţii competitive şi eficiente în zona rurală şi montană.
 • Sporirea veniturilor proprii şi trecerea de la autoconsum la producţia comercială.
 • Creşterea efectivului matcă şi a natalităţii în vederea creşterii efectivului de tineret bovin destinat îngrăşării şi sacrificării la greutăţi optime.
 • Ameliorarea efectivelor de taurine pentru producţia de carne.

OBIECTIVE DE REABILITARE ŞI REDRESARE PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG

 • Relansarea acestui sector în vederea asigurării necesarului de carne pentru consumul populaţiei
 • Susţinerea şi relansarea sectorului are în vedere creşterea cantitativă şi calitativă a producţiei de carne de bovină.
 • Alinierea la standardele Comunităţii Europene privind modul de acordare a subvenţiilor şi de valorificare în funcţie de clasele de calitate reglementate de sistemul EUROP de clasificare a carcaselor.
 • Susţinerea financiară pentru echilibrarea preţului de valorificare la producător cu cel realizat în UE.

PUNCTE TARI

 • Suprafaţa mare de păşuni, precum şi o cantitate mare de produse secundare de la producţia vegetală, ce pot fi valorificate de către specia bovină;
 • Piaţă de desfacere pentru produsele obţinute, la nivel mondial în ultimul deceniu a crescut foarte mult cerinţa pentru produsele lactate;
 • capacitati de crestere si exploatare a taurinelor pentru ingrasare;
 • capacitate mare de producere a cerealelor destinata furajarii tineretului taurin si a bovinelor adulte in perioada de finisare;
 • efectiv matca suficient de mare pentru structurarea productiilor la taurine in cele doua directii: lapte si carne fara a afecta cota de lapte a Romaniei;
 • disponibil de resurse umane in mediul rural, in special in zonele colinare;
 • disponibil mare de specialişti în domeniul creşterii, reproducţiei, ameliorării, apărării sănătăţii, cercetare şi învăţământ de specialitate;
 • stare bună de sănătate a efectivelor de bovine manifestată prin absenţa unor boli majore ca BSE, Blutongue şi existenţa programelor de eradicare a TBC şi LEB

PUNCTE SLABE

 • Slaba organizare a crescătorilor în vederea valorificării producţiei obţinute;
 • Stuctura dimensională scăzută a exploataţiilor de bovine;
 • reducerea accentuata a efectivelor si a productiei de carne, functionarea defectuoasa a sistemului de reproductie (în efectivele dispersate: – MN clandestină cu tauri neautorizaţi; - creşterea consangvinizării în cirezile locale, etc.;
 • lipsa unui sector puternic producator de carne – marfa (producţia neplanificată a cărnii);
 • slaba productivitate in sectorul producerii furajelor;
 • lipsa unui sistem organizat de aprovizionare a abatoarelor cu animale;
 • costul ridicat al procesarii carnii.

B. LAPTE

IMPORTANŢĂ

· Produs strategic cu impact deosebit asupra copiilor, persoanelor în vârsta, precum şi a celor cu diferite afecţiuni.
· Creşterea vacilor pentru lapte, ocupaţie de baza în zona rurala şi montană, asigură venituri ritmice şi stabile crescătorilor de animale.
· Susţinerea valorificării eficiente a laptelui materie prima va permite realizarea unor investiţii în retehnologizarea activităţii necesare realizării unor produse lactate controlabile, cu calitate şi termene de garanţie superioare.
· Asigură stabilitatea forţei de muncă în zona rurală şi montană.
· Este sursa sigura pentru schimburile comerciale.
· Asigură valorificarea superioară a furajelor realizate pe suprafeţele de bază furajeră în sistem natural (păşuni naturale).

DINAMICA EFECTIVELOR MATCĂ ȘI A PRODUCŢIEI DE LAPTE ÎN PERIOADA 2001-2013

SPECIFICARE

UM

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Efectiv total din care:

mii cap

2.800

2.878

2.897

2.801

2.862

2.934

2.819

2.684

2.512

1.985

2.130

2.164

2197

Efectiv matcă

1.746

1.759

1.757

1.755

1.812

1.810

1.732

1.639

1.569

1.282

1.312

1.352

1.369

Producţia medie de lapte

l/cap

3.014

3.133

3.263

3.493

3.510

3.688

3.564

3.653

3.807

2.595

3.529

3.417

3.385

Producţia totala de lapte din care

mii hl

51.000

52.761

55.288

55.444

55.334

58.307

54.875

53.089

50.570

42.824

43.807

42.036

42.600

Producţie marfa

24.017

5.006

25.937

27.629

28.000

28.834

26.868

28.197

25.310

17.433

22.321

21.462

21.894

OBIECTIVE URMĂRITE

 • Asigurarea necesarului de lapte şi produse lactate la nivelul standardelor europene.
 • Realizarea unei încărcături optime de animale pe unitatea de suprafaţa în vederea utilizării potenţialului de producţie al bazei furajere.
 • Stimularea organizării de exploataţii eficiente şi competitive prin trecerea de la producţia destinată autoconsumului la producţia comercială.
 • Organizarea crescătorilor în asociaţii în vederea reprezentării intereselor în relaţiile cu furnizorii de imputuri şi beneficiarii produselor realizate.
 • Creşterea producţiei de lapte materie prima la nivelul potenţialului naţional în vederea acoperirii cotelor de producţie ce au fost negociate cu Uniunea Europeana din momentul integrării.

PROGRAM PENTRU SUSŢINEREA PRODUSULUI

· Susţinerea, stimularea şi protecţia produsului intern prin aplicarea mecanismelor folosite în UE.
· Susţinerea pentru echilibrarea balanţei între segmentul de producţie şi procesare a producţiei.
· Fără ajustarea echilibrata a raportului de preţuri între sectorul de procesare şi producţie, se riscă diminuarea efectivelor de animale.
· Necesitatea unui suport financiar pentru a echilibra preţul de valorificare la producătorul intern cu cel realizat în UE

OBIECTIVE DE REABILITARE ŞI REDRESARE PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG

 • Relansarea sectorului de creştere a bovinelor, în vederea stimulării producţiei de lapte de vacă.
  - Susţinerea sectorului de producere a laptelui, pentru creşterea cantitativă şi calitativă a acestuia, în vederea alinierii la standardele Comunităţii Europene privind modul de acordare a cotelor.
 • Asigurarea securităţii alimentare a populaţiei cu lapte şi produse lactate.
 • Susţinerea financiară a producţiei de lapte, pentru echilibrarea preţului de valorificare la producător, pe aceleaşi criterii cu cele realizate în UE.